Waar bent u naar op zoek?

Grote verschillen in kerkelijke achtergrond zorgen in Benidorm niet voor spanningen

Pastor aan de Costa Blanca

Dr. J. Hoek
Door: Dr. J. Hoek
11-06-2024

Voor de vijfde keer sinds 2017 brachten mijn vrouw en ik enkele maanden door aan de Costa Blanca in Spanje om de christelijke gemeente van Benidorm te dienen. Een impressie.

De leden van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te Benidorm hebben zeer verscheiden kerkelijke achtergronden, van de Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlandse Gereformeerde kerken, Gereformeerde Gemeenten tot en met Baptistengemeenten, Leger des Heils, Rooms-Katholieke Kerk enzovoorts, tot wel zeventien verschillende denominaties toe.

Identiteit

Wat is dan de identiteit van de gemeente? Te midden van deze grote variatie hecht de kerkenraad eraan de identiteit van de gemeente te bewaken: de gemeente weet zich gebonden aan de Bijbel als het Woord van God en aan het Apostolicum, de Twaalf Artikelen van het geloof. In de prediking dient Jezus Christus en Zijn werk van verzoening en overwinning op de dood centraal te staan. Er is dus geen ruimte voor vrijzinnigheid. Rond de viering van het heilig avondmaal wordt helder aangegeven dat de maaltijd van het verbond alleen bestemd is voor hen die Christus als Heere en Heiland belijden en Hem willen volgen in hun leven.

Je zou verwachten dat de identitaire breedte regelmatig voor spanningen zorgt, maar dat is tot op heden nooit het geval geweest.

Zo hebben we in de afgelopen maanden tijdens de bijbelkring openhartig over onderlinge verschillen gesproken, maar elkaar telkens weer gevonden in gehoorzaamheid aan het Woord van God. Een verkondiging waarin het Woord wordt verklaard en de onmisbaarheid van de Heere Jezus als Zaligmaker wordt beklemtoond, vindt weerklank bij de gemeenteleden.

Sociale contacten

Een sterk punt van de gemeente is haar hechte onderlinge samenhang. Na elke kerkdienst wordt er uitvoerig koffie gedronken en door de week zijn er allerlei activiteiten van ontspannende aard, zoals wandelclubs, scooterclub, excursies, jeu de boules, handwerkclub, koor, Spaanse les. Ook is er een bibliotheek waarvan velen gebruikmaken. Nogal wat niet-kerkelijke en randkerkelijke mensen nemen aan deze activiteiten deel. Meer dan eens leidt dat ertoe dat ze ook de kerkdiensten gaan bijwonen en openstaan voor pastorale bezoeken. De inzet van vrijwilligers is groot, zeker rond hoogtepunten als de jaarlijkse bazar en kerstmarkt, waarvan de opbrengst (meer dan € 10.000) naar diaconale doelen gaat.

De keerzijde van dit alles is wel dat voor sommige gemeenteleden het sociale element centraal staat, terwijl ze weinig kennis hebben van de Bijbel en van het gebed. Des te meer is het van belang dat de prediking niet vrijblijvend is en dat steeds weer wordt aangedrongen op de noodzaak van de persoonlijke verbondenheid met Christus door het geloof.

Pastoraat

Openhartige pastorale gesprekken zijn altijd weer boeiend. Dat geldt ook in deze specifieke context. Mensen vertellen hun levensverhaal en delen hun vreugden en zorgen. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden komen de gebreken van de oude dag en de schaduwen van de dood vaak aan de orde. Er zijn veel alleengaanden. Meer dan één is bezig met rouwverwerking of met de vraag hoe het zal gaan wanneer er lichamelijk en geestelijk verval van krachten gaat optreden. Dingen die in het leven niet goed zijn gegaan, kunnen op hoge leeftijd aan het denken zetten.

Daarnaast is er in veel gevallen de zorg om kinderen en kleinkinderen die andere wegen gaan. Waar het geloof voor opa en oma veel betekent, zijn er vaak kinderen en kleinkinderen die ‘nergens aan doen’. Dit geeft zorg en pijn. Maar er zijn ook getuigenissen van dankbaarheid over Gods leiding en van verwondering over de rijkdom van Zijn genade.

Vooruitzichten

Wat zijn de vooruitzichten voor een gemeente als die in Benidorm? Zal de voortschrijdende ontkerstening en onkerkelijkheid ook hier zijn weerslag hebben? Het is waar, de grote aantallen kerkgangers van voor de coronatijd worden niet meer gehaald. In het verleden werden er regelmatig 400 à 500 kerkgangers geteld. Dat is nu teruggelopen naar enkele honderden in de wintertijd en aanzienlijk minder in de zomer, wanneer veel pensionado’s (of in beter Spaans: pensionista) juist in Nederland verblijven. Wel volgen velen dan de livestream en blijven zo bij de gemeente betrokken.

De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan in de laatste decennia van de vorige eeuw, toen de pensioengerechtigde leeftijd lager was en er nogal eens mensen van rond de zestig jaar de gemeente kwamen versterken. Juist de laatste tijd is er echter weer wat jonge(re) aanwas. En in de vakantietijd vinden steeds meer landgenoten de weg naar de kerkdiensten, zodat er bijvoorbeeld laatst in de meivakantie ineens wel dertig kinderen en jongeren in de dienst waren.

De kerkenraad zet in op goede pr. Er zijn immers zoveel Nederlandse toeristen en residenten die de kerk nog niet hebben weten te vinden, terwijl de gemeente hartelijk voor hen open staat.

Bij alle verschuivingen in de voortgang van de tijd mag ook de gemeente van Christus in Benidorm haar toekomstverwachting ontlenen aan de belofte en het appèl van Christus (Openb.3:11): ‘Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.’

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem dan een abonnement op De Waarheidsvriend. Kies als vakantieganger of pensionado in het buitenland voor de digitale editie (€ 37,50 in plaats van € 53,-). Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden digitaal voor maar € 7,50!

 

Dr. J. Hoek
Dr. J. Hoek

uit Veenendaal is emeritus hoogleraar Gereformeerde spiritualiteit.