Waar bent u naar op zoek?

In zicht

Redactie
Door: Redactie
19-05-2023

Al 35 jaar schrijft de Apeldoornse lieddichter Ria Borkent kerkliederen, ‘gedrenkt in de bijbel en modern van taal’. Passend voor de tijd rond Hemelvaartsdag en Pinksteren is onderstaand vers:

Saulus, geroepen

Plotseling met schrik, in een ogenblik –

hemels licht rondom werpt me op de grond.

Jezus’ hemelmond roept me: Saul, waarom?

Ik vervolgde Hem, zette mensen klem,

dreigde moord en leed, wist niet wat ik deed.

Ik die met Hem vocht, ben door Hem gezocht.

God die mij verkoos in de moederschoot,

met een plan mij schiep, door genade riep,

heeft zijn plan getoond, openbaart zijn Zoon

in mij – om te gaan: Ga met Jezus’ naam,

maak je tot mijn tolk, zeg het heidenvolk

dat hun reddingslijn Jezus zelf zal zijn.

Christus’ hemelvaart is mij alles waard.

Jood van het begin, zie ik grote winst:

de Messias leeft, door wie God vergeeft.

Hij wierp hemels licht recht in mijn gezicht;

die gebeurtenis toont me wie Hij is:

Heer in hemels land aan Gods rechterhand.

Handelingen 9, Galaten 1:15

melodie: Psalm 47, hemelvaartpsalmalm


Ter gelegenheid van Israëls verjaardag is begin deze maand een brief naar de ambassadeur in ons land verzonden.

Aan de ambassadeur van Israël in Nederland

dhr. Modi Ephraim

Johan de Wittlaan 5

2517 JR DEN HAAG

Geachte heer Ephraim, zijne Excellentie,

In deze brief richten we ons tot u namens het zogenoemde ‘Israël-beraad’, een semi-kerkelijk platform waaraan stichtingen, verenigingen en kerkelijke deputaatschappen deelnemen die het Joodse volk een warm hart toedragen, die oog hebben voor de bijzondere positie van Israël in de geschiedenis van deze wereld en in het handelen van God. Periodiek komen we samen om de inhoud van ons werk af te stemmen én om waar mogelijk samenwerking te realiseren.

Nu op 14 mei aanstaande het 75 jaar geleden is dat premier David Ben-Goerion de onafhankelijkheid van de staat Israël uitgeroepen heeft, willen we u met deze bijzondere verjaardag van harte gelukwensen. Vanuit betrokkenheid op het Joodse volk ervaren we de stichting van de staat Israël in 1948 als een wonder van de God van Israël, die wij liefhebben en dienen. In de voorbije 75 jaar is uw volk door diepten gegaan, wist het zich bedreigd door vijanden die zelfs op zijn ondergang gericht zijn. Tegelijk zijn er gedurende dezelfde perioden vrienden van uw volk geweest, die met u bevreesd waren in gevaar en die met u verheugd waren in tijden van voorspoed en welzijn. Graag rekenen we onszelf tot deze vrienden.

Wij wensen u als volk en natie een blijde en gezegende herdenking toe, waarin u dankbaar omziet op het goede dat de staat Israël gebracht heeft, onder meer als land voor honderdduizenden teruggekeerde Joden én waarin u hoopvol vooruitziet. Onze hartelijke felicitatie geven we invulling door u woorden uit Deuteronomium 33:27 en 28 aan te reiken: ‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Israël zal veilig wonen.’

Met hartelijke groet en in verbondenheid,

drs. J.H Bonhof

ds. R. van de Kamp

P.J. Vergunst

Deze brief ontvangt u namens stichting Shaare Zedek; stichting Steun Messiasbelijdende Joden; stichting Christenen voor Israël; stichting Vrienden van het Cheider; Centrum voor Israëlstudies; stichting Isaäc da Costafonds; stichting Yachad; stichting Herleving Gebed voor Israël; Net Foundation; Jules Isaac stichting; deputaatschap kerk en Israël van de Gereformeerde Gemeenten; deputaatschap kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken; deputaatschap Israël van de Hersteld Hervormde Kerk; protestantse raad voor Kerk en Israël; Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk.

Redactie
Redactie